กรมราชทัณฑ์

สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

1) ชื่อ - สกุล
2) คำนำหน้าชื่อ 
3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่นคำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
     กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์ 
โทร. 0 2967 3437 - 8  โทรสาร. 0 2967 3434 - 5
ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566

          พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันยื่นเอกสาร
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จะต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินคำธรรมเนียมการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บเอกสารหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานในการแสดงตนด้วย

ทั้งนี้ การสมัครสอบแข่งขันฯ จะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบแข่งขันฯ และได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน ภายในวันและเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท
- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
กรมราชทัณฑ์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

คำตอบ : กรมราชทัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันฯ ประมาณวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่กรมราชทัณฑ์ เรือนจำ และทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ ทางเว็บไซต์ http://www.correct.go.th  หรือทางเว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ "การสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฎิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ"

คำตอบ : ให้ผู้สมัครจัดเตรียมใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครต่างๆ มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้มายื่นเอกสารการสมัครสอบ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์ โทร 0 2967 3437 - 8 โทรสาร 0 2967 3434 - 5 ในวันและเวลาราชการ 

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob