สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

1) ชื่อ - สกุล
2) คำนำหน้าชื่อ 
3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่นคำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
     กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์ 
โทร. 0 2967 3437 - 8  โทรสาร. 0 2967 3434 - 5
ภายในวันที่  24 มิถุนายน 2565

          พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันยื่นเอกสาร
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบ ทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2565 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บเอกสารหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานในการแสดงตนด้วย
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท รวมเป็น 330 บาท
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เมื่อไร 

คำตอบ : "กรมราชทัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่กรมราชทัณฑ์ เรือนจำ และทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ ทางเว็บไซต์ http://www.correct.go.th" หรือทางเว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์"

7. คำถาม : การตรวจสอบความถูกต้องของการสมัครสอบได้เมื่อใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจัดเตรียมใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครต่างๆ มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้มายื่นเอกสารการสมัครสอบ

8. คำถาม : หากต้องการสอบถามวุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์ โทร 0 2967 3437 - 8 โทรสาร 0 2967 3434 - 5 ในวันและเวลาราชการ 

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob