ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ แสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เช่น เอกสารผลการตรวจจากสถานพยาบาล (รัฐหรือเอกชน) หรือภาพถ่ายผลการตรวจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีตรวจด้วยตนเอง) ที่ปรากฏผลการตรวจอย่างชัดเจนมาด้วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ แสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เช่น เอกสารผลการตรวจจากสถานพยาบาล (รัฐหรือเอกชน) หรือภาพถ่ายผลการตรวจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีตรวจด้วยตนเอง) ที่ปรากฏผลการตรวจอย่างชัดเจนมาด้วย
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์