สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

1) ชื่อ - สกุล

2) คำนำหน้าชื่อ 

3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่นคำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

    โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
     กองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ 
โทร. 0 2967 3437 - 8  โทรสาร. 0 2967 3434 - 5

ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

          พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบแข่งขัน
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบเเข่งขันฯ ทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบเเข่งขันฯ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 กรกฏาคม 2560  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่  5 - 21 กรกฏาคม 2560   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเเข่งขันฯ จำนวน 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศและกรมราชทัณฑ์จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบเเข่งขันฯ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯเมื่อไร 
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.correct.go.th   และhttp://correct.thaijobjob.com/  หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะประกาศให้ทราบตามเว๊บไซด์ดังกล่าวข้างต้น
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ ในวันที่  24 กรกฏาคม 2560 
ทางเว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com โดย ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 นิ้ว (1.5" x 2") พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วนและนำเอกสารดังกล่าว พร้อมหลักฐาน ที่แจ้งตามประกาศ มาแสดงในวันเข้าสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

8. คำถาม :หากต้องการสอบถามวุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สมัครแข่งขันฯ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ 
โทร 0 2967 3437 - 8  โทรสาร. 0 2967 3434 - 5  ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแข่งขันฯ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.